"Star si onoliko koliko se osjećaš starim."

Henry Frederic Amiel

Jednokrevetne i dvokrevetne sobe

Smještaj se nudi u stambenom i stacionarnom dijelu (dijelu pojačane skrbi i njege), a realizira se u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama prilagođenim potrebama treće životne dobi

Jednokrevetne i dvokrevetne sobe Jednokrevetne i dvokrevetne sobe

Aktivnosti i događanja u Cvjetnom domu

Kako bi se osigurala što bolja kvaliteta života, u Domu se provode razne aktivnosti u skladu s interesima i mogućnostima korisnika

Aktivnosti i događanja u Cvjetnom domu Aktivnosti i događanja u Cvjetnom domu

Cvjetni dom Šibenik

Osigurava učinkovitu institucijsku i izvaninstitucijsku skrb starijih i nemoćnih osoba

Cvjetni dom Šibenik Cvjetni dom Šibenik

17.05.2018.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

''CVJETNI DOM'' ŠIBENIK

 

Urbroj: 769-1/18. od 15. svibnja 2018.g.

 

Na temelju članka 24. TKU za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i članka 39. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe ''Cvjetni dom'' Šibenik, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe ''Cvjetni dom'' Šibenik raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos

 

a) Fizioterapeutski tehničar/ tehničarka – 1 izvršitelj/ica, rad na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

Uvjeti za obavljanje poslova:

- završeno srednjoškolsko obrazovanje za fizioterapeutskog tehničara/ tehničarku

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

- jedna godina radnog iskustva u struci

- poznavanje rada na računalu

- nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14,

99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

 

b) Njegovatelj/ njegovateljica – 2 izvršitelja/ ice, rad na neodređeno vrijeme,

puno radno vrijeme, rad se odvija u tri smjene

Uvjeti za obavljanje poslova:

- završeno osnovnoškolsko obrazovanje

- završen tečaj za njegu

- šest mjeseci radnog iskustva u struci

- nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi

 

c) Čistač/ čistačica – 4 izvršitelja/ice, rad na neodređeno vrijeme,

puno radno vrijeme

Uvjeti za obavljanje poslova:

- završeno osnovnoškolsko obrazovanje

- šest mjeseci radnog iskustva

- nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi

Prijavi za radna mjesta a), b) i c) potrebno je priložiti:

- pisanu prijavu s navedenim kontakt telefonom i vlastoručno potpisanu,

- životopis,

- preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju,

preslik domovnice, rodnog lista i osobne iskaznice (obje strane),

- dokaz o traženom radnom iskustvu - Potvrda s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

HZMO-a, ne starija od dana objave natječaja,

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 30 dana, izvornik.

Uz sve navedeno, prijavi je potrebno priložiti:

za radno mjesto a)

- preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

- preslik odobrenja za samostalan rad (licenca).

za radno mjesto b)

- preslik uvjerenja o položenom tečaju za njegu.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 102. stavku 1. – 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji - poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti pripadnici obaju spolova.

 

Prijava sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe ''CVJETNI DOM'' ŠIBENIK, Branitelja Domovinskog rata 2F, 22000 Šibenik, s naznakom: ''Natječaj za posao '' i nazivom radnog mjesta.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

 

Dom za starije i nemoćne osobe ''Cvjetni dom'' Šibenik

 

 

 

16.05.2018.

DAN OBITELJI UZ UČENIKE MEDICINSKE ŠKOLE

Povodom jučerašnjeg Međunarodnog dana obitelji, učenici Medicinske škole-smjer medicinske sestre, su danas izveli igrokaz "Ćakulone", djelo naše pokojne korisnice Snježane Belak. Svima prisutnima se svidio način na koji je igrokaz uprizoren i nagradili su glumce velikim pljeskom.

 
 

10.05.2018.

STRUČNO USAVRŠAVANJE ZDRAVSTVENOG OSOBLJA

U 13 sati započelo je predavanje, za medicinske sestre i drugo zdravstveno osoblje, organizirano od strane Hrvatske komore medicinskih sestara. Predavanje su pripremile i održale: prvostupnica sestrinstva Anđela Šišak i prvostupnica sestrinstva Božena Marić, a tema predavanja je bila "Zdravstvena njega pacijenta oboljelog od bronhalne astme". Predavanja se organiziraju u svrhu stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika.

Slijedeće jesensko predavanje će se održati 19.9.2018. u isto vrijeme i na istom mjestu.

 
 

25.04.2018.

PROSLAVA ROĐENDANA

Zajedničku proslavu rođendana za naših 53 korisnika rođenih u ožujku i travnju organizirali smo 25. travnja. Vrijeme je brzo proletjelo u dobrom društvu i raspoloženju uz zakusku, muziku i ples te na kraju tortu. Nemoćnijima, onima koji nisu bili u mogućnosti osobno prisustvovati proslavi, komad torte i čestitku uručili smo u njihovoj sobi.

 
 

10.04.2018.

STRUČNO USAVRŠAVANJE ZDRAVSTVENOG OSOBLJA

U 13 sati je započelo predavanje, za medicinske sestre i drugo zdravstveno osoblje, organizirano od strane Hrvatske komore medicinskih sestara. Predavanje je pripremila prvostupnica sestrinstva Dušanka Matas, a tema predavanja je bila "Kompetencije medicinske sestre u edukaciji o kontracepciji". Predavanja se organiziraju u svrhu stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika.

Slijedeće i zadnje predavanje pred ljetnu stanku je predviđeno u četvrtak 10.05.2018. u isto vrijeme i na istom mjestu.

 
 

Stranica 2 od 53

vrijeme posjeta

od 9 do 12 sati

od 16 do 20 sati

Dokumentacija za prijem u Cvjetni dom

 

Foto galerija

Starački dom Šibenik Cvjetni dom Šibenik

Slike Cvjetnog doma Šibenik

Slike soba u domu Unutrašnjost soba u domu

Slike unutrašnjosti jednokrevetnih i dvokrevetnih soba u domu

Cvjetni dom Šibenik

Branitelja Domovinskog rata 2f
22000 Šibenik
Hrvatska

Kontaktirajte nas

  • Recepcija: 022-337-470
  • Tajništvo: 022-311-888
  • Socijalne radnice: 022-337-646
  • Blagajna: 022-311-885
  • Fax: 022-337-490
  • Email: